Szkolenia mają na celu poszerzenie i uporządkowanie wiedzy uczestników na temat metod wykorzystania i udostępniania informacji przestrzennej, zastosowania systemów informacji przestrzennej w realizacji zadań administracji publicznej, zasobów i źródeł danych przestrzennych, procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE oraz jej transpozycji do prawa polskiego. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z rolą standardów w jakości i porównywalności danych referencyjnych, zasadami harmonizacji danych, korzyściami płynącymi z monitoringu planowania przestrzennego, a także rolą konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego oraz zasadami równego dostępu do informacji dla całego społeczeństwa. Uczestnicy szkoleń poznają, także zasady dobrych praktyk w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej lub innej związanej ze zlecaniem prac geoinformatycznych, w których produktem końcowym jest baza danych przestrzennych i/lub usługa sieciowa lub inny element infrastruktury informacji przestrzennej.

Ideą projektu grupowego realizowanego w ramach sesji I szkoleń jest ukazanie i przećwiczenie obszarów współpracy oraz poznanie uwarunkowań wspólnych działań pracowników gminy zajmujących się sprawami zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, inwestycjami, środowiska oraz powiatu, zajmujących się sprawami zasobu geodezyjnego i kartograficznego, szczególnie w zakresie udostępniania danych georeferencyjnych.

W trakcie zajęć będzie wykorzystywane oprogramowanie QGIS oraz przygotowane dane georeferencyjne pochodzące z zasobu GiK jak również wybrane zasoby danych tematycznych.  W programie QGIS uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia związane z działaniami na tabeli atrybutów, relacjami przestrzennymi obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych, analizami odległościowymi, strefowymi, przestrzennymi, rastrowymi, analizami NMT, nauczą się przetwarzać dane rastrowe i wektorowe, korzystać z usług sieciowych, wykorzystywać narzędzia geoprocessingu, wyliczać gęstość obiektów punktowych w poligonach, lub powierzchnię zagregowanych działek, przygotować mapę korzystając z różnych metod prezentacji kartograficznej oraz jak wydrukować jej efekt końcowy. Otrzymają również podstawowe informacje odnośnie wykorzystania modułu SDI oraz warstw WMS.

Celem zadań w ramach Geopakietu (e-learning) jest opracowanie wybranego scenariusza studium przypadku zastosowania IIP w procedurze planistycznej lub inwestycyjnej we własnej gminie/powiecie, z wykorzystaniem zasobów IIP. Ćwiczenia będą utrwalać zastosowanie narzędzi geoinformacyjnych wykorzystywanych w ramach sesji I szkolenia. Uczestnicy w ramach sesji zdalnej będą przeprowadzać analizę SWOT dotyczącą uwarunkowań tworzenia bazy danych planistycznych w gminie w związku 
z projektem ustawy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany.

Celem Geopakietu jest zapewnienie stałego dostępu do materiałów szkoleniowych. Docelowo, wszystkie materiały szkoleniowe będą dostępne dla uczestników wszystkich szkoleń.

Podczas szkoleń przeprowadzane będą dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń przez pracowników administracji publicznej oraz identyfikację źródeł problemów w komunikacji pomiędzy nimi. Debatowanie nad problemami powstałymi podczas realizacji studiów przypadku przez gminy powinno doprowadzić do zgromadzenia wniosków w zakresie współpracy między gminami i powiatami w zakresie realizacji działań dot. zagospodarowania przestrzennego i procesów inwestycyjnych z zastosowaniem komponentów IIP.