Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w ramach Projektu
„Człowiek i przestrzeń – wspólny rozwój. Szkolenia ramowe dla pracowników administracji publicznej w zakresie obsługi danych przestrzennych”

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 §1
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych przez firmę SmallGIS Sp. z o.o. i Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach w ramach projektu „Człowiek i przestrzeń – wspólny rozwój. Szkolenia ramowe dla pracowników administracji publicznej w zakresie obsługi danych przestrzennych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 2. Definicje:
  • Organizator – konsorcjum SmallGIS Sp. z o.o. oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.
  • Program – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  • Projekt – należy przez to rozumieć projekt „Człowiek i przestrzeń – wspólny rozwój. Szkolenia ramowe dla pracowników administracji publicznej w zakresie obsługi danych przestrzennych”.
  • Platforma e-learningowa – platforma informatyczna, na której uczestnicy szkolenia będą mogli rozwiązać zadania podczas sesji zdalnej.
  • Strona internetowa projektu – strona internetowa szkoleń znajdująca się pod adresem https://ramowe.szkoleniagis.pl/.
  • Szkolenie – cykl wykładów i ćwiczeń obejmujący dwie sesje szkoleniowe wyjazdowe oraz sesję zdalną.
  • Sesja I – pierwszy z trzech etapów szkolenia, składający się z wykładów i warsztatów komputerowych, trwający 2 dni.
  • Sesja II – trzeci etap szkolenia, składający się z wykładów i ćwiczeń trwający 2 dni. W tym etapie Uczestnik po zdaniu testu otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia.
  • Sesja zdalna – drugi etap szkolenia, polegający na pracy indywidualnej uczestnika szkolenia z materiałami szkoleniowymi znajdującymi się na platformie e-learningowej. Podczas rozwiązywania zadań uczestnik będzie miał zapewnioną zdalną opiekę trenerską.
  • Uczestnik/Uczestniczka projektu/szkolenia – osoba, która dopełniła w terminie procedurę rekrutacji i została zakwalifikowana do uczestnictwa w szkoleniach.
  • Uczestnik rezerwowy/Uczestniczka rezerwowa – osoba zgłoszona jako trzecia z danej jednostki lub osoba, która dokonała rejestracji w późniejszym terminie. Uczestnik taki zostaje wpisany na listę uczestników rezerwowych.
§2
Rekrutacja na szkolenia
 1. Szkolenia skierowane są do pracowników administracji publicznej reprezentujących gminy, powiaty i województwa (JST) całego kraju, zajmujących się planowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami oraz procesami inwestycyjnymi, zagadnieniami środowiskowymi, a także będących pracownikami służby geodezyjnej i kartograficznej.
 2. Z każdej jednostki zgłoszonych może zostać dwóch uczestników podstawowych oraz uczestnik rezerwowy.
 3. Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej projektu w zakładce Zarejestruj się!
 4. Dane zbierane podczas rejestracji konieczne są do monitorowania uczestników projektów finansowanych ze  środków Unii Europejskiej oraz potwierdzenia kwalifikowalności wydatków.
 5. Uczestnik projektu podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego uzupełnia test kwalifikacyjny w celu ustalenia poziomu: podstawowego lub zaawansowanego. Wynik testu nie wpływa na możliwość uczestnictwa w szkoleniach, jest jedynie informacją dla Organizatora i podstawą do przydzielenia Uczestnika do odpowiedniej grupy.
 6. Podczas rejestracji Uczestnik będzie dokonywał wyboru miejsca oraz terminu szkolenia. Lista dostępnych terminów może być różna w zależności od poziomu szkolenia (sesja I) lub miejsca zatrudnienia (sesja II). Wybór jest wiążący, tzn. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do dobrowolnej zmiany wybranego terminu. Ewentualna zmiana może zostać przeprowadzona wyłącznie przez uzgodnienie jej z Organizatorem.
 7. Wzory dokumentów zgłoszeniowych będą przesyłane na wskazany w formularzu adres e-mail. Są one również udostępnione na stronie internetowej projektu w zakładce Rekrutacja/Niezbędne dokumenty. Dokumenty powinny być opatrzone podpisem Uczestnika, osoby delegującej na szkolenie oraz pieczątką urzędu.
 8. Po rejestracji w systemie należy dostarczyć do Organizatora skan wymaganych dokumentów. Skan należy przesłać na adres: ramowe@szkoleniagis.pl. Przesyłane dokumenty należy zabezpieczyć hasłem. Hasło może zostać przekazane wiadomością pod numer 506 640 524 lub podane telefonicznie 12 425 06 25 wew. 108.
 9. Do wymaganych dokumentów należą: formularz zgłoszeniowy wraz ze skierowaniem na szkolenie oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu.
 10. Oryginał oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych należy przekazać Organizatorowi w pierwszym dniu szkolenia lub przesłać na adres: SmallGIS Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, Wejście C, 30-415 Kraków.
 11. Jeżeli uczestnik posiada orzeczenie o niepełnosprawności prosimy o wskazanie w formularzu swoich szczególnych potrzeb, aby Organizator mógł zapewnić odpowiednie udogodnienia podczas szkoleń.
 12. Na listach rezerwowych znajdą się osoby, które spełniły kryteria rekrutacji i są trzecią zgłoszoną osobą z danego urzędu, bądź dokonały rejestracji w późniejszym terminie.
 13. Osoby rezerwowe będą mogły wziąć udział w szkoleniu w przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnika podstawowego reprezentującego tą samą jednostkę (pierwszeństwo udziału).
 14. Uczestnik rezerwowy będzie mógł wziąć udział w szkoleniu również w sytuacji, jeżeli po zakończeniu rejestracji pozostaną wolne miejsca. W tym przypadku jednym z podstawowych kryteriów będzie kolejność zgłoszeń.
 15. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane będą tylko na oficjalnych wzorach formularzy.
 16. Jeżeli Uczestnik projektu dokona rezygnacji z udziału w szkoleniu na pięć lub mniej dni roboczych przed terminem szkolenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów zarezerwowanego zakwaterowania i wyżywienia. Nie dotyczy sytuacji, w której miejsce osoby rezygnującej zajmie Uczestnik rezerwowy.
 17. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu bez wcześniejszej rezygnacji (zgodnie z pkt. 16), zobowiązuje Uczestnika do pokrycia kosztów zarezerwowanego zakwaterowania i wyżywienia.
 18. §2, punkt 16 oraz 17 nie mają zastosowania w przypadku, gdy rezygnacja lub nieobecność wynikają z przyczyn zdrowotnych, co zostanie udokumentowane zaświadczeniem lekarskim.
 19. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora szkolenie w danym terminie nie będzie mogło zostać zrealizowane, zastrzega on sobie prawo do zmiany terminu szkolenia najpóźniej siedem dni kalendarzowych przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Uczestnicy zgłoszeni na termin objęty zmianą zostaną o tym fakcie niezwłocznie poinformowani.
 20. Projekt przewiduje przeszkolenie 1005 osób.
§3
Organizacja szkoleń
 1. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 2. Szkolenia odbędą się w siedmiu miastach: Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu.
 3. Wybór miejsca oraz terminu szkolenia jest możliwy poprzez elektroniczny system rejestracyjny.
 4. Harmonogram i program szkolenia podane są na stronie internetowej projektu w zakładce Szkolenia
 5. Szkolenia zostaną przeprowadzone w trzech etapach:
  • Sesja I – 2 dni;
  • Sesja zdalna – e-learning;
  • Sesja II – 2 dni.
 6. Podczas rozwiązywania zadań w ramach sesji zdalnej uczestnicy będą mieli zapewnioną zdalną pomoc instruktora, w razie wystąpienia pytań lub trudności w realizowanych ćwiczeniach.
 7. Grupy podczas sesji I i II będą maksymalnie 15-osobowe.
 8. Szkolenia będą prowadzone w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 9. Podczas szkoleń zostaną zapewnione:
  • Zakwaterowanie,
  • Wyżywienie,
  • Indywidualne stanowisko komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem,
  • Materiały szkoleniowe,
  • Materiały promocyjne,
  • Certyfikat.
 10. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest obecność w trakcie wszystkich sesji szkoleniowych potwierdzona podpisami na liście obecności. Przy czym dopuszcza się jedną nieobecność (podczas jednego dnia szkolenia stacjonarnego).
 11. Zakwaterowanie przysługuje wszystkim Uczestnikom, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miastem, w którym odbywa się szkolenie.
 12. Uczestnicy szkolenia będą mieli zagwarantowane zakwaterowanie między pierwszym, a drugim dniem szkolenia podczas I i II sesji, czyli łącznie dwa noclegi. Aby skorzystać z noclegu wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję podczas rejestracji.
 13. Uczestnicy szkolenia zakwaterowani zostaną w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych. Pokoje dwuosobowe przydzielane będą z zachowaniem podziału na płeć. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym będzie miał możliwość podania osoby, z którą może być zakwaterowany (drugiego uczestnika). Uwaga będzie respektowana w sytuacji zakwalifikowania się obydwu osób na ten sam termin.
 14. Uczestnik będzie miał możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na nocleg na dzień przed rozpoczęciem szkolenia. Koszty dodatkowego noclegu pokrywać będzie korzystający z niego uczestnik. Opłatę należy uiścić w recepcji hotelu, w którym zarezerwowany zostanie nocleg.
 15. Wyżywienie będzie obejmować:
  • śniadanie (drugiego dnia szkolenia podczas każdej sesji wyjazdowej, tylko dla osób korzystających z noclegów, w miejscu zakwaterowania),
  • obiady w każdym dniu szkolenia dla wszystkich Uczestników,
  • kolację pierwszego dnia szkolenia (tylko dla osób korzystających z noclegów) podczas I i II sesji,
  • serwis kawowy (dostępny dla wszystkich Uczestników).
 16. Organizator szkoleń nie pokrywa kosztów dodatkowych posiłków oraz napojów zamawianych w restauracji hotelowej przez Uczestników.
§4
Obowiązki Uczestnika
 1. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do udziału w zajęciach we wszystkich dniach szkoleniowych (sesja I oraz sesja II) oraz do zalogowania się na platformie i rozwiązania zadań w sesji zdalnej (e-learning).
 2. Każdy Uczestnik potwierdza swój udział w każdym dniu szkolenia na liście obecności własnoręcznym podpisem (dotyczy dwóch dwudniowych sesji wyjazdowych).
 3. Każdy Uczestnik potwierdza na liście własnoręcznym podpisem odbiór materiałów szkoleniowych oraz Certyfikatu.
 4. Dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą. Stosowny dokument należy dostarczyć Organizatorowi szkoleń maksymalnie w ciągu dwóch dni od wystawienia dokumentu. Dokument ten będzie podstawą do anulowania zgłoszenia i usprawiedliwienia nieobecności Uczestnika.
 5. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej.
 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do uzupełnienia pre- i post-testu, które pozwolą oszacować zdobytą podczas szkolenia wiedzę.
 7. Uczestnicy zakwaterowani w hotelu zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego na terenie ośrodka regulaminu. Jako goście hotelowi ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałych z ich winy lub winy odwiedzających ich osób.
§5
Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą dokonywane w formie pisemnej.
 2. Aktualna wersja regulaminu znajduje się na stronie internetowej projektu.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały czas trwania projektu.

ZMIANA REGULAMINU:

 • W zakresie §2 pkt. 2 dopuszcza się możliwość zgłoszenia większej liczby osób z jednej jednostki. W razie chęci zgłoszenia większej liczby pracowników prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem.